Left Right

Política de Protección de Datos

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE (a partir d’ara Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals que milloren la seva protecció sobre el tractament de dades personals, us informen de la nova política de privacitat imposada per la normativa.

 

Responsable del tractament

Salvador Burnau i Sicart

DNI 77675793-D

Domicili social: carrer Sant Joanistes, 24, Local 6 (entrada pel carrer la Gleva)

Correu electrònic: protecciodedades@servicioscumlaude.com

 

Finalitat del tractament

La finalitat del tractament és contestar la seva sol·licitud d’informació sobre la preparació d’oposicions, atendre possibles dubtes sobre el servei de formació d’oposicions que oferim i enviar-li informació sobre els nostres cursos presencials o on-line d’oposicions.

Aquestes dades personals seran conservades durant el temps que duri la realització de la futura carrera professional com a empleat/da públic/a, és a dir fins l’assoliment dels objectius professionals d’acord amb la titulació d’accés al cos o escala corresponent.

Amb aquestes dades no es faran decisions automatitzades ni l’elaboració de perfils automatitzats.

 

Legitimació del tractament

La base legal del tractament de les dades és el seu consentiment a l’acceptar les condicions amb l’enviament de la fitxa de l’alumne i el pagament del curs corresponent (art. 6.1 apartat a del Reglament general de protecció de dades).

 

Destinataris de cessions o transferències

Aquestes dades personals no seran cedides ni transferides a ningú (inclosos tercers països ni organitzacions internacionals).

 

Drets

La normativa actual de protecció de dades li confereix, en la relació amb el tractament de les seves dades els drets següents:

  • Dret d’accés: poder conèixer quines dades personals seves tenim i estem tractant, i les característiques del tractament.
  • Dret de rectificació: poder sol·licitar la modificació de les seves dades personals per ser inexactes o no complertes.
  • Dret de limitació del tractament: poder reduir els tractaments que es fan a les seves dades personals en els casos establerts en la normativa (impugnació per l’interessat de l’exactitud de les seves dades, tractaments il·lícits, no necessitat de les dades personals per les finalitats que van ser autoritzades, exercici del dret d’oposició).
  • Dret d’oposició del tractament: poder oposar-se al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment i per motius relacionats amb la seva situació particular.
  • Dret de supressió: poder sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan el tractament no resulti necessari (o hagi retirat el consentiment, o s’oposi al seu tractament o són il·lícites).
  • Dret de portabilitat: poder rebre les seves dades personals amb un fitxer amb format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per la tramesa a un altre responsable del tractament.
  • Dret a retirar el consentiment: en qualsevol moment i per declaració escrita el consentiment es pot retirar, però l’exercici d’aquest dret no afectarà la licitud del tractament (basat en el consentiment) de les actuacions fetes amb anterioritat.
  • Dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control independent: en qualsevol moment pot fer una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per presumptes incompliments de la normativa de protecció de dades.

 

Per exercir qualsevol d’aquest drets, es pot dirigir al responsable del tractament mitjançant el correu electrònic (protecciodedades@servicioscumlaude.com) o correu postal al carrer Sant Joanistes, 24, Local 6 (entrada pel carrer la Gleva), 08006 Barcelona.